Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. De therapeut/praktijk: Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut onder leiding van Evert van der
  Neut.
 2. De patiënt/cliënt: de wederpartij van de praktijk NATUURPRAKTIJK E.R.M. VAN DER NEUT.
 3. Incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen, levering van supplementen en/of
  medicamenten, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut/natuurgeneeskundige
  in opdracht van patiënt/cliënt worden uitgevoerd.
 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst
  waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut/natuurgeneeskundige enerzijds en de
  patiënt/cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden
  uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten
  van een overeenkomst houdt in dat de patiënt/cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden
  heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van
  de patiënt/cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze
  schriftelijk door de therapeut/natuurgeneeskundige zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige
  bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen de therapeut/natuurgeneeskundige en de patiënt/cliënt komt tot
  stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een
  mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de
  overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut/natuurgeneeskundige schriftelijk heeft ingestemd
  met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide
  partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een
  traject c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de
  overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente,
  gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij
  aangetekende brief te ontbinden indien:
  • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar
  verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde
  termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in
  redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  • Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan
  wel maatregelen
  worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient
  uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon,
  geregeld door de patiënt/cliënt, wordt niet als annulering beschouwd.
 2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
  Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het
  bedrag voor het consult verschuldigd.
  Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de
  patiënt/cliënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd,
  binnen 24 uur voor aanvang 100% van het bedrag voor het consult.
  Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut/natuurgeneeskundige gerechtigd de
  betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door
  hem/haar gemaakte kosten.
  De therapeut/natuurgeneeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te
  wijzigen wat betreft het tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken
  tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de patiënt/cliënt de meest gunstige reistijd zal
  worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. De therapeut/natuurgeneeskundige zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij
  verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet
  aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut/natuurgeneeskundige daartoe
  verplicht is of de therapeut/natuurgeneeskundige toestemming heeft verkregen.
 2. De therapeut/natuurgeneeskundige zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1,
  opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde
  derden.

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor consulten, supplementen, medicijnen c.q. losse verrichtingen zijn gebaseerd
  op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende
  dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening
  aan de therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een kwitantie te worden voldaan.
  Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren zal door de
  therapeut/natuurgeneeskundige volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden
  gebracht.
  Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen
  verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient
  de niet particuliere patiënt/cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op
  verrekening aan de therapeut/natuurgeneeskundige te betalen.
  Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
  Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist
  in verzuim. De therapeut/natuurgeneeskundige is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het
  verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te
  schorten. De therapeut/natuurgeneeskundige zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van
  vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van
  voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen
  alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de patiënt/cliënt. Onder incassokosten
  vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de
  geldende c.q. gebruikelijke tarieven

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1.Elke aansprakelijkheid van Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut voor door de cliënt te bewijzen aansprakelijkheid voortvloeiend uit en verband houdend met de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende polis. Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut is alleen aansprakelijk in geval van opzet of bewuste toerekenbaarheid. Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte en/of gevolgschade,.
2.Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het tekortschieten van cliënt in zijn verantwoordelijkheid of indien de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
3.Alle aanspraken van de cliënt vervallen, indien deze niet aangetekend en gemotiveerd bij Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut zijn gemeld binnen drie maanden nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval drie jaar na datum van de laatste declaratie.

 1. Cliënt vrijwaart Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut terzake alle aanspraken van derden die direct of indirect voortvloeien of verband (kunnen) houden met de werkzaamheden van Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut.

Artikel 10. Wijzigen voorwaarden

 1. Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de patiënt/cliënt niet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem/haar zijn toegezonden dan wel via de website van Natuurpraktijk E.R.M. van der neut of via elektronische berichtgeving kenbaar zijn gemaakt bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud hiervan.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.
 2. De rechtbank te Limburg (Nederland) is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.